26.01.2022
LPNP 1. sesijas monētas

LPNP 1. sesija bija nozīmīgs notikums ceļā uz Latvijas valstiskuma izveidi, tāpēc tās 100 gadu jubilejai veltīta Latvijas Bankas kolekcijas monēta.

 

Monētas priekšpuse (averss):
Centrā bezvadu tīkla (Wi-Fi) simbols, virs tā puslokā divās rindās kārtots uzraksts "Lai dsiwo brihwa apweenota Latvija!". Zem simbola uzraksts "Walka", zem tā gadskaitlis 1917. Monētas lejasdaļā pa kreisi puslokā uzraksts "5 euro", pa labi – gadskaitlis 2017.

 

Monētas aizmugure (reverss):
Centrā spirāles veidā, sākot no ārpuses, kārtots Latviešu pagaidu nacionālās padomes uzsaukuma "Visiem latviešiem!" teksta fragments vēsturiskajā rakstībā: "Latweeschi! Leelais atlaischanas wahrds ir atskanejis: paschnoteikschanās tautām! Negaidat wairs zitas atlaischanas! Ņemat sew paschi, ko wehsture jums dod, un esat gatawi notihrit sawas durwis no swescheem apspeedeejeem! Ņemat sew paschi scho semi, kuru muhsu tehwi ir pirkuschi ar saweem asins sweedreem, un zeļat tur labaku un taisnigaku walsti nekā ta, kura tagad eet bojaa." Reversa augšdaļā puslokā vietots uzraksts "Latveeschu pagaidu nazionalās", lejasdaļā puslokā – "padomes sesijai – 100".

 

Monētas josta:
Uzraksti LATVIJAS BANKA un LATVIJAS REPUBLIKA, atdalīti ar rombveida punktiem.


Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā ir iespējams iegādāties LPNP 1. sesijas monētas, kuras kalpos kā lielisks suvenīrs un dāvana.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.