07.01.2016
Piemineklis rakstniekam Robertam Eidemanim

Rakstnieks Roberts Eidemanis (1895. gada maijā – 1937.gada 6.decembris). Piemineklis atklāts 1967. gada 29. oktobrī, kura autors M. Lange.

 

Roberts Eidemanis dzimis Lejascie­mā. Viņa tēvs, progresīvi noskaņots cil­vēks, bija beidzis Cimzes skolotāju seminā­ru. Strādādams Lejasciemā par skolotāju, ērģelnieku un vietējā kora diriģentu, Ro­berta tēvs spēja izskolot prāvo bērnu pulci­ņu — to bija 9.

 

No 1903. līdz 1908. gadam Roberts Ei­demanis mācījās Lejasciema draudzes sko­la. Pateicoties apbrīnojami labai atmiņai, mācības zēnam padevās viegli. Viņš ļoti labprāt lasīja, bieži vien pēc grāmatas iz­lasīšanas ilgu laiku pavadot Gaujas pļa­vās, ļaujot vaļu fantāzijas lidojumam. Lie­la nozīme Roberta iekšējās pasaules veido­šanā bija bibliogrāfam Jānim Misiņam, kurš tolaik dzīvoja Lejasciema.

 

1907.gada rudeni traģiski gāja boja Eidemaņa tēvs. Rūpes par ģimenes apgā­dāšanu nācās uzņemties vecākajam brālim.

 

1907.gadā Roberts ar izcilību beidza draudzes skolu un iestājas Valkas reālsko­lā.

 

Savā klasē Roberts bija viens no pirma­jiem. Viņu interesēja dabas zinības, vēstu­re un fizika, taču sevišķi saistīja literatū­ra. Bieži viņš pavadīja brīvo laiku pilsētas bibliotēkā, nereti iegriezās grāmatu veika­los. Tuvi Robertam Eidemanim bija latvie­šu dzejnieku darbi.

 

Pirmos dzejoļus R. Eidemanis sacerējis 1908. gada, bet jau 1910. gada iznāk viņa pirmais dzejoļu krājums „Straumē”. Nākamais dzejnieks izmēģināja spēkus arī pro­zā.
Valkā Roberts Eidemanis iesaistījās nelegāla jaunatnes pulciņā, kur pirmo reizi iepazinās ar marksistiskajam idejām.

 

1914. gada 5. jūlijā Roberts Eidemanis saņēma atestātu par reālskolas beigšanu. Pirmais pasaules karš izjauca viņa nodo­mus studēt Rīgas Politehniskajā institūtā, un Eidemanis devas uz Petrogradu.

 

1916. gadā, divus gadus pēc iestāšanas Petrogradas Mežu institūta, Eidemani ie­sauca armija, beidza Kijevas kara­skolu. Revolūcijas laikā kļuvis par ievērojamu Sarkanās armijas komandieri, ieņēmis augstus militārus amatus.

 

Eidemanis ticēja jaunajai dzīvei, bet to iznīcināja paša atbalstītais terors.

Roberta Eidemaņa dzīve traģiski aprā­vās 1937. gada 12. jūnijā, Maskavā, apbedīts turpat Donas kapsētā.

R. Eidemaņa atstātās pēdas mūsu ze­mes vēsturē ir neizdzēšamas.

 

Atrašanās vieta: Semināra un Rīgas ielas krustojums, Valka.

GPS 57o46'23" 26o1'7"

Atrašanās vieta kartē: šeit

Kartes avots: Baltic maps

 
Rakstam pievienoti 1 komentārs(-i)

Aigars, 2023-10-10 04:11
Varbūt beidzot laiks aizvākt šo mēslu?